sluit

privacy verklaring

Wanneer wij persoonsgegevens verwerken, zorgen wij ervoor dat de regels van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) worden nageleefd. Wij zorgen ervoor dat de persoonsgegevens die u ons verstrekt vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring vertellen wij u graag over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Inschrijving nieuwsbrief
Wanneer u zich via het inschrijvingsformulier inschrijft voor onze nieuwsbrief, geeft u ons daarmee toestemming voor het verzenden van nieuwsbrieven naar het door u opgegeven e-mailadres. Persoonsgegevens die wij bij de inschrijving van de nieuwsbrief verwerken, zijn uw naam en e-mailadres. U kunt zich altijd afmelden voor onze nieuwsbrief.

Gebruik van onze diensten
Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, dan is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens nodig hebben. Zo gebruiken wij persoonsgegevens om contact met u te onderhouden en om onze administratie te voeren. Gegevens die wij verzamelen zijn onder andere uw naam en contactgegevens. Wij gebruiken deze gegevens alleen voor zover dit nodig is voor de te leveren dienst(en) aan u.

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen wij niet langer dan nodig bewaren voor het doel
waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan Beltman Architecten gebruik maken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons zullen optreden. Daarbuiten verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en voor zover dit verplicht is op grond van de wet. Indien gewenst kunt u altijd informeren aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken.

Wijziging van deze privacyverklaring
Van tijd tot tijd kan Beltman Architecten wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring zonder u daarover te berichten. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Uw rechten
Iedereen die persoonsgegevens heeft verstrekt aan Beltman Architecten kan verzoeken om zijn persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien u dit wenst kunnen wij uw persoonsgegevens ook overdragen. Per verzoek zal worden beoordeeld of wij daaraan gevolg kunnen geven. Wij willen u er ook op wijzen dat u uw gegeven toestemming altijd weer kunt intrekken.

Wilt u een verzoek indienen? Stuur dan een e-mail naar: info@beltmanarchitecten.nl. Vermeld in het onderwerp dat het om een AVG-verzoek gaat.

Bezwaar en klachtrecht
Naast bovenstaande rechten heeft u als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Als u meent dat uw rechten zijn geschonden, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u altijd contact met ons opnemen.