Onze visie

Ontwerpen vanuit respect

Deze uitspraak is ons op het lijf geschreven en weerspiegelt de houding van de medewerkers van Beltman:

  • Respect voor de context, omdat je altijd in gesprek moet blijven met je directe omgeving.
  • Respect voor een duurzame maatschappij, waarin mensen zich prettig voelen.
  • Respect voor elkaar, waarbij wij ieders inbreng waarderen.

Ontwerpen met een visie

Onze visie op bouwen, wonen, werken en zorg heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld en ons ervan bewust gemaakt dat de ontwerpopgave groter is dan het realiseren van een goed gebouw.
Beltman Architecten wil door middel van sociale architectuur werken aan een leefbare maatschappij, met vitale wijken, waarin mensen zich thuis voelen. Levendige wijken met een eigen karakter en een gezonde mix van wonen, werken en voorzieningen (winkels, zorg, ontspanning, opleiding, cultuur etc.). Een wijk zou moeten functioneren als een dorp, waarbij functiemenging en levendigheid kernbegrippen zijn.
Een hoge verblijfskwaliteit van het openbare gebied stimuleert sociale contacten en maken straten en wijken leefbaar en uitnodigend. De architectuur dient daarbij de openbare ruimte te ondersteunen. Vandaar dat wij durven beweren dat architectuur geen doel is, maar een middel om goede stedenbouw te realiseren.

Hiervoor hebben we vier speerpunten gedefinieerd: Vitaal, Flexibel, Esthetisch en Spaarzaam.

Opening van het winkelcentrum in Haveltermade. Vitaal
Mensen voelen zich prettig als ze in een plezierige sociale omgeving leven. De mate van geluk hangt dus af van de kwaliteit van de woning én de woonomgeving.
De laatste decennia zijn we echter bezig geweest om alle activiteiten te concentreren buiten de wijk waar we wonen. Denk aan winkelcentra, scholingsboulevards, sportvelden, kantoorlocaties.
Als tegenhanger van deze ontwikkeling streven wij ernaar om juist het wonen, het werken en de noodzakelijke voorzieningen (waaronder zorg) weer te mixen. Functiemenging, woningdifferentiatie, wijkidentiteit en een goede omgeving zijn daarbij belangrijke begrippen.

 

visie-flexibel-beltman-architecten-wijk-herstructureringFlexibel
Flexibiliteit kent vele vormen. Uiteindelijk gaat het over het aanpassen van de capaciteit aan een andere functie of gebruiker. Vanuit deze gedachte besteden we aandacht aan de constructie, de maatvoering, de ligging/bereikbaarheid en de mogelijkheden tot uitbreiding en krimp.
Flexibiliteit op wijkniveau bereiken we door aandacht te besteden aan functiemenging en woningdifferentiatie. Zo is doorstroming binnen de wijk te realiseren.
Daarnaast zijn we bij herstructureringsopgaven voorstander van ruimte laten in de wijk. Om in te kunnen spelen op toekomstige behoeften (zoals voorzieningen, ander woonprogramma, zorg).

 

visie-esthetisch-beltman-architecten-hergebruik-nieuwbouw-renovatie-ketelhuis-bleekerij-boekeloEsthetisch
Het feit dat mensen gebouwen uit het verleden nog steeds hergebruiken voor nieuwe functies en gebruikers, onderstreept het duurzame karakter ervan. Naast een flexibele constructie en maatvoering, beschikken deze objecten veelal over een architectuur die de maatschappij nog steeds waardeert (onder andere aandacht voor detail, kwalitatief hoogwaardige materialen).
Dit onderstreept onze overtuiging dat een gebouw met meer bezieling en kwaliteit in architectuur langer gehandhaafd blijft dan een object dat deze eigenschap niet heeft. Bij zowel nieuwbouw als renovatie-opgaven streven wij altijd naar een zo duurzaam mogelijke oplossing.

 

DrukwerkSpaarzaam
Spaarzaamheid is een heel tastbaar begrip. En heeft een rechtstreeks effect op het woon- en werkklimaat van gebouwen.
Het passiefhuis, de nul-energiewoning en duurzame kantoorconcepten zijn voorbeelden van gebouwen die ieder op hun eigen wijze inspelen op de energievraag.
Er bestaat daarbij wel een belangrijk onderscheid tussen woningbouw, die een warmtevraag heeft en kantoorgebouwen, die over het algemeen een warmtelast hebben (dus een koelvraag).  Daarnaast moeten we bij de materiaalkeuze letten op de energie die nodig is voor de productie van de ‘bouwstenen’. Om te komen tot leefbare en betaalbare gebouwen gebruiken wij de filosofie die ten grondslag ligt aan de trias energetica.

 

Beltman Architecten wil voorop lopen als het gaat om het ontwikkelen van een duurzame maatschappij. Zowel op wijkniveau als op gebouwniveau.

 

Ontwerpen vanuit respect