Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Architectuur is geen doel, maar moet een doel hebben.

Beltman Architecten heeft als doel iedereen te stimuleren een duurzame maatschappij te helpen vormgeven.
Zowel op wijkniveau als op gebouwniveau.

Als architect zijn wij altijd betrokken bij de startfase van projecten. Dit geeft ons de mogelijkheid al onze kennis en overtuiging over te dragen aan andere partijen om ons doel te bereiken. Hiertoe moeten wij onze kennis wat duurzaamheid betreft continu op peil houden en onze visie steeds weer toetsen en verfijnen tot een helder en hanteerbaar verhaal.

Visie
Wij streven naar een leefbare harmonieuze maatschappij, nu en in de toekomst. De mens is een sociaal wezen. Hij voelt zich prettig als hij in een plezierige sociale omgeving leeft. Voorwaarde voor zo’n omgeving is dat men elkaar kent en ook respecteert. Een vorm van gelijkgestemdheid draagt ook bij aan saamhorigheid.
Afgelopen decennia zijn we door een continue zucht naar schaalvergroting eigenlijk steeds bezig geweest alle activiteiten uit de woonwijken te trekken. Daardoor zijn hele wijken ontstaan zonder enige sociale samenhang. Gevolg is grote mate van individualiteit en daardoor egoïsme en asociaal gedrag.

Dit tij willen wij keren en we hebben daartoe een viertal speerpunten.

I Vitaal
Wij willen wijken vitaal maken door te stimuleren dat er in een wijk een gezonde mix is tussen wonen en werken. Ook een gezondheidscentrum, winkels en basisscholen horen in een wijk aanwezig te zijn. Dit zijn juist plekken waar veel sociale interactie plaatsvindt.
Buiten ontmoet men elkaar, daarom is de openbare ruimte de belangrijkste ruimte in onze maatschappij. Maak die buitenruimte dan ook zo dat het een genot is om buiten te zijn.

II Flexibel
Er bestaan vele vormen van flexibiliteit. Uiteindelijk betreft het de capaciteit om zich aan te passen aan een andere functie of gebruiker. Vanuit deze gedachte besteden we aandacht aan de constructiewijze, de maatvoering, de ligging/bereikbaarheid en de mogelijkheden tot uitbreiding en krimp.
Flexibiliteit op wijkniveau is te bereiken door aandacht te besteden aan functiemenging en woningdifferentiatie, zodat doorstroming binnen de wijk realiseerbaar is.
Daarnaast zijn we bij herstructureringsopgaven voorstander van ruimte laten in de wijk, om in te kunnen spelen op toekomstige behoeften (onder andere voorzieningen, ander woonprogramma, zorg).

III Esthetisch
Het feit dat mensen gebouwen uit het verleden nog steeds hergebruiken voor nieuwe functies en gebruikers, onderstreept het duurzame karakter ervan.
Naast een flexibele constructiewijze en maatvoering, beschikken deze objecten veelal over een architectuur die de maatschappij nog steeds waardeert (aandacht voor onder andere detail, kwalitatief hoogwaardige materialen). Dit onderstreept onze overtuiging dat een gebouw met meer bezieling en kwaliteit in architectuur langer gehandhaafd blijft dan een object dat deze eigenschappen niet heeft.
Bij zowel nieuwbouw als renovatie opgaven streven wij altijd naar een esthetisch zo duurzaam mogelijke oplossing.

IV Spaarzaamheid
De trias energetica is een belangrijke leidraad bij spaarzaamheid. Wij zijn aanhanger van de denkmethode van de trias energetica:
1. beperk energieverbruik door verspilling tegen te gaan;
2. ga voor duurzame onuitputtelijke energiebronnen;
3. gebruik uitputtelijk energiebronnen efficiënt.
Voor duurzaam bouwen: neem zoveel mogelijk maatregelen in stap 1, kan dat niet meer, neem dan maatregelen uit stap 2 en als het echt niet anders kan maatregelen uit stap 3.

ad 1.  Minder energieverbruik
Als creatieve geesten zijn wij goed in staat om vrij te denken en helder tegen de behoeftevraag aan te kijken. Wij houden de vrager een spiegel voor.
Wij zijn een voorstander van het zoeken van passieve oplossingen. Dit beperkt ook de behoeftevraag.

ad 2. Duurzame energiebronnen
Als er toch energievraag is dan propageren we alternatieve innovatieve manieren van energie uit bronnen die niet op kunnen raken en het milieu weinig belasten, zoals wind- water- en zonne-energie.

ad 3. Beperk uitputtelijke energiebronnen
Het gebruik van eindige energiebronnen spreekt voor zich, waarbij wij toch wel specifiek blijven kijken naar het totale kosten-aspect.
Een medewerker van ons bedrijf volgt de opleiding IBIS Main. Hierdoor krijgen wij nog meer specialistische kennis in huis.

Naast deze drie punten is de materiaalkeuze ook van belang. Bij de keuze van toe te passen materialen zullen we letten op de manier van produceren, de energie die daar voor nodig is en de afstand van vervoer.

Verbeter de wereld en begin bij jezelf
Als architectenbureau leveren we diensten, bewonen een kantoor en rijden naar klanten. We streven ernaar de hoeveelheid papier en toner binnen ons kantoor zo klein mogelijk te houden door zoveel mogelijk opslag digitaal te houden. Als acquisitie radius houden we een afstand van ca. 120 kilometer aan, waardoor het merendeel van onze projecten in de buurt van ons kantoor zijn. Het autobezit van de zaak brengen wij terug naar nul. De beide directeuren hebben hierin een voorbeeld genomen door privé auto’s te gaan rijden.
Ons eigen kantoorgebouw hebben wij ontworpen met een klimaatgevel, waardoor wij al sinds de ingebruikname van ons pand in 1996 zuinig zijn met energie. Om het personeel te stimuleren spaarzaam te zijn zullen we eenmaal per jaar een themabijeenkomst organiseren.

Ontwerpen vanuit respect